Žádost o ošetřování pro rodiče

Zveřejněno: 11. 3. 2020, zapsal: Romana Prášilová, přečteno: 868x

V  pří­pa­dě uza­vře­ní škol­ské­ho ne­bo dět­ské­ho za­ří­ze­ní z dů­vo­du epi­de­mie, ha­vá­rie ne­bo ji­né ne­před­ví­da­né udá­los­ti má za­měst­na­nec ná­rok na ošet­řov­né, pro­to­že mu­sí pe­čo­vat o zdra­vé dí­tě mlad­ší 10 let. V ta­ko­vém pří­pa­dě za­měst­na­nec uplat­ní ná­rok na ošet­řov­né a dle § 109 odst. 5 písm. b) zá­ko­na č. 187/2006 Sb. uplatňuje ná­rok na vý­pla­tu ošet­řov­né­ho tisko­pi­sem "Žá­dost o ošet­řov­né při pé­či o dí­tě do 10 let z dů­vo­du uza­vře­ní vý­chov­né­ho za­ří­ze­ní (ško­ly)". Část A tisko­pi­su po­tvr­dí ško­la, do kte­ré dí­tě cho­dí. Za­měst­na­nec do­pl­ní část B tisko­pi­su a pře­dá jej své­mu za­měst­na­va­te­li. V pří­pa­dě vy­stří­dá­ní se v pé­či o dí­tě dal­ší opráv­ně­nou oso­bou vy­pl­ní ta­to oso­ba po­ža­do­va­né úda­je v čás­ti B tisko­pi­su a pře­dá své­mu za­měst­na­va­te­li (pří­lo­hou je obou­stran­ný dvoj­list a dru­hý list se vy­plňuje v pří­pa­dě stří­dá­ní ro­di­čů). Za­měst­na­va­tel žá­dost po do­pl­ně­ní úda­jů pře­dá spo­lu s pod­kla­dy pro vý­pla­tu dáv­ky pří­sluš­né OSSZ.

Ter­mín po­tvr­ze­ní to­ho­to tisko­pi­su ře­di­tel­ka ško­ly upřes­ní.

file icoFormulář - ošetřovné.pdf file icoOšetřovné.pdf