Informace pro rodiče

 • Příchod dětí do MŠ - 6:30 - 8:00 hodin. Tuto dobu je nutné dodržovat, pozdní příchody narušují dopolední práci a hru dětí.
 • Odchod dětí z MŠ po obědě - 12:00 - 12:15 hodin
 • Odchod dětí z MŠ odpoledne - 14:30 - 16:00 hodin
 • Konec provozu MŠ - 16:00 hodin - kdy se budova zamyká.
 • Snažte se vyzvedávat své dítě včas ( nejpozději v 15:45 hodin).

Poskytování informací :

Většinu informací předávají rodičům paní učitelky osobně, ale je možné je vyhledat
i na nástěnce.

Organizační informace 

 1. Děti se přijímají do MŠ od 6:30 do 8:00 hodin. Pokud se rodiče domluví s paní učitelkou, lze dítě přivádět dle potřeby rodiny.
 2. Rodiče nebo jejich zástupce předá dítě paní učitelce.
 3. Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby. Písemné pověření je uloženo ve třídě, kterou dítě navštěvuje. Bez toho učitelka nikomu dítě nepředá!
 4. Do MŠ patří pouze dítě zdravé.
 5. Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni toto neprodleně ohlásit v MŠ!
 6. Rodiče jsou povinni oznámit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel, změnu zdravotní pojišťovny.
 7. Rodiče jsou povinni oznámit v MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud není předem známá, musí se tak učinit do 8 hodin.
 8. Rodiče jsou povinni zaplatit včas stravné.
 9. Rodiče jsou povinni zaplatit včas provozní náklady.
 10. Rodiče mají možnost kdykoliv přijít do MŠ a zúčastnit se výchovně vzdělávacích aktivit.
 11. Rodiče mají právo být dostatečně a včas informováni o dění v MŠ a mohou se ho i aktivně zúčastnit.
 12. Rodiče mají právo na konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou ( po předchozí domluvě).
 13. Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po písemném upozornění zástupce dítěte tehdy: když dítě nedochází do MŠ jeden měsíc bez omluvy, když zástupce dítěte narušuje opakovaně provoz MŠ a jednání s ním je bezúspěšné,když ředitelka školy přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a zájmům dítěte,když je to vhodné na základě vyjádření odborníků v průběhu zkušební doby
 14. Pedagogická pracovnice odpovídá za dítě od doby převzetí od rodiče do doby převzetí dítěte rodiči nebo jejich zástupci.
 15. Informace k zápisu předškolního dítěte obdrží rodiče písemně při zápisu do MŠ.
 16. U dětí, kde probíhá povinné předškolní vzdělávání, je třeba zapsat omluvenku do notýsku a předat paní učitelce.


V Útvině dne 1. září 2021 ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Romana Prášilová